PHSR Námestova je seriózny dokument alebo len trápna formalita?

Autor: Peter Koľada | 8.10.2012 o 20:28 | (upravené 8.10.2012 o 21:08) Karma článku: 3,27 | Prečítané:  395x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo je dokument, ktorý predkladá samospráva. Ten súčasný je z roku 2006 a mal by obsahovať splniteľné vízie mesta do roku 2013.

Najprv trochu uvedenia do problematiky. „Program“ je súčasťou viacerých stupňov dokumentácie, ktorá by mala vyjadrovať, čo je potrebné robiť preto, aby sa región rozvíjal. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo (PHSR) je dokument,ktorý v meste máme, aleprakticky sa o ňom nehovorí, akoby zmizol. Ide o strategický dokument schválený mestským zastupiteľstvom, pričom dnes je zjavné, že väčšina jeho cieľov sa do budúceho roka naplniť nestihne. PHSR vzniká v pracovných skupinách, nie je to však dokument,ktorý by akokoľvek vnímala verejnosť – väčši naľudí o ňom ani nevie. Tú česť oficiálne sa s ním zoznámiť nemali ešte ani noví poslanci. Preto ho málokto berie vážne. Nikto mu teda prakticky neprikladá žiadny význam. V takejto forme je PHSR drahým dokumentom s malým prínosom, ktorý však stojí mestský rozpočet nemálo peňazí, v súčasnosti prinajmenšom na nákladoch na zamestnancov mesta, ktorí sa mu venujú. Kým sa nebude z dokumentu PHSR čerpať, kým nebude pri každom dlhodobejšom rozhodnutí poslancov zrejmá súvislosť s cieľmi v tomto dokumente, dovtedy bude jeho vážnosť minimálna a sotva bude dôveryhodne odrážať potreby obyvateľov tohto mesta.

Zdá sa vám táto téma nepodstatná a nezaujímavá? Možno áno, ale je dobré vedieť, že to všetci platíme a pritom náležito nevyužívame. Najhoršie, čo sa môže stať, je situácia, ak ľudia na radnici začnú robiť kroky, ktoré sa páčiť nebudú, ale s odôvodnením, že ich k tomu vedie PHSR. Zvyknem sa však na veci dívaťpozitívne. Ak by PHSR viac odrážal predstavy Námestovčanov o našom meste, bolo by sa možné viac sústrediť na to, čo obyvatelia mesta od svojej samosprávy požadujú, na čo sú ochotní vynakladať svoje dane a toto všetko by sa dalo ľahšie kontrolovať. V konečnom dôsledku by sme sa v našom meste mohli cítiť lepšie.

Aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má koniec platnosti v roku 2013 a hoci si v ňom mesto vytýčilo viacero cieľov, prevažná väčšina z nich však ostala iba na papieri. Však papier toho znesie veľa.

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NÁMESTOVO NA OBDOBIE 2007 – 2013.

 

Aktivita 1

Zmena a doplnky územného plánu mesta.

Doplnkom a zmenou územného plánumesto plánuje riešiť rozšírenie možností individuálnej bytovej výstavby v lokalite Zubrohlava, rozšírenie možností výstavby v rekreačnej aj priemyselnej zóne mesta.ÚP bude tiež riešiť lokalitu na výstavbu nového cintorína a celkovú dopravnú infraštruktúru mesta.

Nesplnené

Aktivita 2

Rekonštrukcia verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a vybudovanie multifunkčnej digitálnej siete v meste.

Z dôvodu zastaranosti súčasného verejného osvetlenia v meste je potrebné vykonať rekonštrukciu verejného osvetlenia,vrátane rekonštrukcie mestského rozhlasu a vybudovanie multifunkčnej digitálnej siete v meste. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť osvetlenia a náklady na jeho údržbu. Vybudovaním multifunkčnej siete je zabezpečiť občanom mesta ďalšie služby v oblasti digitálnych technológií ako je širokopásmový internet, televízne, rozhlasové a telekomunikačné služby vo výrazne vyššej kvalite a za prijateľné ceny.

Nesplnené

Aktivita 3

Lyžiarsky areál na Magurku

Pre rozšírenie možností turistického ruchu aj na zimné obdobie je nevyhnutné vybudovať lyžiarske stredisko. Vhodný terén na zimné stredisko je severozápadný svah na Magurku. Územie sa nachádza v dvoch katastrálnych územiach – Námestovo a obec Vavrečka. Pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb a Urbárneho spoločenstva.Je potrebné vlastnícky zabezpečiť pozemky pod technológiu vlekov, údolných staníc a ďalších budov v areáli. Pod zjazdovkami zabezpečiť nájomné zmluvy s vlastníkmi.

Nesplnené

Aktivita 4

Cykloturistický chodník okolo Oravskej Priehrady.

Vybudovaním cykloturistického chodníkaokolo Oravskej Priehrady sa výrazne zatraktívni toto územie, prepoja sa jednotlivé rekreačné centrá, výrazne sa zvýši bezpečnosť turistov. Chodník v zime bude slúžiť ako bežecká trať na lyžovanie. Pozemok pod cykloturistickým chodníkom je nutné odkúpiť, resp. dlhodobo prenajať od Lesov SR, š.p. a ďalších vlastníkov. Predtým je nutné vypracovať geometrický plán chodníka a pozemok vyňať z lesného pôdneho fondu.

Aktivita 5

Aquapark

Doposiaľ najväčší investičný zámer, podporujúci rozvoj cestovného ruchu v meste. Pozemok pod aqua parkom je vo vlastníctve mesta, zámer je zapracovaný do ÚP mesta, je vypracovaná zastavovacia štúdia.

Nesplnené

Aktivita 6

„Športovo-oddychová oáza“ na sídlisku Brehy – detské ihriská, pieskoviská,

preliezky, s možnosťou využitia priestorov bývalého objektu olejového hospodárstva kotolne Brehy.

Pre zvýšenie kvality života občanov najväčšiehosídliska v meste by bolo vhodné

vytvoriť areál s ihriskami, pieskoviskami, preliezkami, ktorý by bol z hygienických dôvodov (psie výkaly, vandalizmus a pod.) oplotený a ktorý by bol prevádzkovaný v spolupráci s niektorými občianskymi združeniami (napr. materské centrum „Krtko“). Tiež je možné využiť voľný objekt po olejovom hospodárstve pri kotolni Brehy, vhodný na vybudovanie viacúčelového ihriska (priestor je bez strechy). Výhodou je vlastníctvo pozemku v majetku mesta.

Nesplnené

Aktivita 7

„Športovo-oddychová oáza“ na sídlisku Stred – detské ihriská, pieskoviská, preliezky

Podobne ako sídlisko Brehy je nutné v rámci zvýšenia kvality života občanov revitalizovať aj druhé sídlisko v meste.

Nesplnené

Aktivita 8

Viacúčelová športová hala

V meste chýbajú športové zariadenia, predovšetkým športová hala. Projektovo má športovú halu pripravené Gymnázium Námestovo, pozemok je vo vlastníctve zriaďovateľa Gymnázia – VÚC Žilina.

Nesplnené

Aktivita 9

Krytý bazén, krytá ľadová plocha

Ďalšími športovými zariadeniami, ktoré

by rozšírili možnosti športovania sú krytý bazén a ľadová plocha. Kryté bazény by v prípade výstavby Aqua parku boli riešené v rámci tohto areálu (aktivita 5), krytá ľadová plocha by sa mohla umiestniť v blízkosti Aqua parku – možnosť rozšírenia ponúkaných služieb, pozemok vo vlastníctve mesta a možnosť využitia odpadového tepla z chladenia ľadovej plochy na vyhrievanie bazénov.

Nesplnené

Aktivita 10

Futbalové ihrisko s umelým trávnikom v areáli MŠK.

Nové ihrisko by výrazne pomohlo riešiť problém nedostatku vyhovujúcich hracích plôch. Výhodou je vlastníctvo pozemku a umiestnenie v jestvujúcom oplotenom areáli MŠK, t.j. budúca starostlivosť a údržba ihriska by bola v správe MŠK.

Splnené

Aktivita 11

Výstavba vodnolyžiarského vleku.

V priestoroch vodnej plochy Oravskej priehrady nad mostom do Námestova je upravené dno nádrže a upravený násyp tak, že vytvára prírodný vodný bazén. Tento bol už v minulosti určený na vybudovanie a prevádzkovanie vodnolyžiarského vleku. Nevhodná technológia vleku a problémy s kolísaním hladiny vody neumožnili tento vlek prevádzkovať. Zmenou technológie vleku a vybudovaním vhodného prívodu vody do bazénu je možné vlek opäť vybudovať a prevádzkovať. Zvýši sa tak ponuka služieb pre turistov a občanov mesta.

Nesplnené

Aktivita 12

Zariadenia sociálnych služieb.

V meste neexistuje žiadne sociálne zariadenie(vybudované štátom v predchádzajúcom období) a to znamená ani pretransformované do vlastníctva VÚC, príp. iného neziskového subjektu a financované z iných ako mestských zdrojov. Jediné sociálne zariadenie v meste je útulok, zriadený a financovaný mestom. Medzi chýbajúce zariadenia s komplexnými sociálnymi službami patria – domov dôchodcov, denný stacionár pre dôchodcov, vývarovňa, klubovne, rehabilitačné centrum, základné zdravotnícke služby, kaplnka, priestory na hobby, odpočinok a vzdelávanie. Vhodný pozemok je už k dispozícii a už sa začalo s projektovými prácami.

Čiastočne splnené

Aktivita 13

Rekonštrukcia a modernizácia školskej infraštruktúry (I. etapa) – všetky objekty v areáli ZŠ Komenského, MŠ Bernolákova ul.

Mesto má záujem zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania a investovať do zariadení školskej infraštruktúry. Cieľom mesta je zrekonštruovať a zmodernizovať Základné a Materské školy na uliciach Komenského a Bernolákova.Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny okien, zateplenia budov, výmeny vnútorných rozvodov, kúrenia, elektroinštalácie, podláh a sanitárnej techniky. Výhodou je majetkové vysporiadanie pozemkov a po aktualizácii použiteľná stavebná projektová dokumentácia.

Čiastočne splnené

Aktivita 14

Rekonštrukcia a modernizácia školskej infraštruktúry (II. etapa) – ZŠ Brehy, MŠ Brehy

Mesto má záujem zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania a investovať do zariadení školskej infraštruktúry.Cieľom mesta je zrekonštruovať a zmodernizovať Základné a Materské školy na uliciach Brehy. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny okien, zateplenia budov, výmeny vnútorných rozvodov, kúrenia, elektroinštalácie, podláh a sanitárnej techniky. Výhodou je majetkové vysporiadanie pozemkov a po aktualizácii použiteľná stavebná projektová dokumentácia.

Splnené

Aktivita 15

Rekonštrukcia kultúrneho domu.

Zámerom mesta je zlepšiť technický stav kultúrneho domu. V rámci uvedenej aktivity má mesto záujem o jeho komplexnú rekonštrukciu, čím by sa prispelo k zníženiu energetickej náročnosti celého objektu.

Nesplnené

Aktivita 16

Kruhová križovatka a prieťah štátnej cesty I/78 cez mesto.

Prehustená doprava v meste a predovšetkým kolízny bod – križovatka pod kostolom na vstupe do mesta, tvoria najväčšie problémy v oblasti dopravy v meste. Štátna cesta I/78 navyše nevhodne rozdeľuje centrum mesta vrátane autobusového nástupišťa. Správca štátnej komunikácie

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) Žilina začal s projektovou prípravou na vydanie územného rozhodnutia, ktoré komplexne rieši dopravnú situáciu v meste – odklonenie štátnej cesty I/78, jej prieťah celým mestom vrátane kruhovej križovatky na vstupe do mesta.Vlastníkom pozemkov je štát a mesto Námestovo. Postup prác je závislý predovšetkým od pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Nesplnené

Aktivita 17

Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Brehy, sídlisku Stred a na Nábreží

Nedostatok parkovacích miest v meste je nutné dobudovať predovšetkým na oboch sídliskách. Pre trvale žijúcich obyvateľov mesta aj pre návštevníkov mesta je nutné rozšíriť záchytné parkovisko na Nábreží. Pozemky sú vo vlastníctve mesta.

Čiastočne splnené

Aktivita 18

Rekonštrukcia všetkých miestnych komunikácií v meste.

Mesto v roku 2006 začalo s rekonštrukciou miestnych komunikácií z vlastných

prostriedkov vo výške cca 12 mil. Sk. Zrekonštruované boli len niektoré ulice. Väčšina ulíc je po plynofikácii a rekonštrukcii ostatných inžinierskych sietí vo veľmi zlom stave. Nutná je ich zásadná rekonštrukcia. Pozemky pod komunikáciami sú vo vlastníctve mesta len čiastočne, je nutné majetkové dovysporiadanie ostatných pozemkov.

Nesplnené

Aktivita 19

Kanalizácia, voda a komunikáciena sídlisku Čerchle, Vojenské a v lokalite Zubrohlava.

Pre rozširovanie individuálnej výstavby na sídlisku Čerchle a v novej lokalite Vojenské a v Zubrohlave je nevyhnutné zabezpečiť výstavbu inžinierskych sietí, predovšetkým kanalizácie, vody a miestnych komunikácií, na ktoré je možné získať nenávratné finančné prostriedky. Pozemky v Zubrohlave sú v majetku mesta, na sídlisku Čerchle a Vojenské je nutné majetkové vysporiadanie pozemkov a projektová príprava výstavby.

Nesplnené

Aktivita 20

Skládka odpadov Zubrohlava – uzavretie skládky

Do konca roku 2008 je integrované povolenie na prevádzkovanie skládky odpadov

v Zubrohlave. Od 1. 1. 2009 na základe nových legislatívnych predpisov nebude možné na túto skládku odpady ukladať. To znamená, že po 1. 1. 2009 je nutné skládku uzavrieť. Keďže skládka je zaplnená na 50% jej kapacity, do úvahy pripadá premiestnenie časti odpadov tak, aby sa uvoľnil priestor na vybudovanie novej kazety, ktorá bude zodpovedať novej legislatíve. Výhodou tohto riešenia je využitie pozemku vo vlastníctve mesta.

Splnené

Aktivita 21

Skládka odpadov Zubrohlava – rekonštrukcia skládky

Na uvoľnenom priestore kazety skládky po presunutí časti odpadov a uzatvorení pôvodnej skládky je možné vybudovať novú kazetu, ktorá bude spĺňať nové legislatívne podmienky na skládkovanie odpadov. Novú kazetu je potrebné vybudovať tak, aby mohla byť skolaudovaná do konca r. 2008, aby sa na ňu dali ukladať odpady od 1. 1. 2009.

Splnené

Aktivita 22

Stará skládka odpadov v lokalite sv. Ján – rekultivácia starej záťaže

V období 70. a 80. rokov sa odpady z Hornej Oravy vyvážali a ukladali na nelegálnej skládke v Námestove v lokalite sv. Ján. Túto starú environmentálnu záťaž je potrebné rekultivovať.

Nesplnené

Aktivita 23

Separácia odpadov.

S cieľom zabezpečiť znižovanie zaťažovania životného prostredia odpadmi je potrebné zintenzívniť separáciu odpadov v meste a regióne. K tomu je nutné prijať niekoľko opatrení. Je potrebné zabezpečiť vhodnú technológiu na zber separovanie, balenie a prepravovanie odpadov. Je potrebné zintenzívniť propagáciu a vzdelávanie občanov o nutnosti separácie odpadov.

Čiastočne splnené

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Ako mení transplantácia srdca vnímanie okolitého sveta

Transplantácia orgánov sa ukazuje ako otázka niekoľkých rokov. Vhodné srdce pre Jana Škrlanta sa však našlo už po šiestich týždňoch.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Macron našiel spojencov na európsku revolúciu aj na Slovensku

Pri plánoch sa nemôže úplne spoľahnúť na podporu Nemecka.


Už ste čítali?